ଗଙ୍ଗା ବୋଇଛ କେନୋ?

News Story - Posted on 2016-08-15

ଭୂପେନ ହଜାରିକା

 

ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁପାରେ, ଅସଂଖ୍ୟୋ ମାନୁଷେର/ ହାହାକାର ଶୁନେ, ନିଃଶୋବ୍ଦେ ନିରୋବେ/

ଓ ଗଙ୍ଗା ତୁମି, ଗଙ୍ଗା ବୋଇଛ କେନ?

 

ନୈତିକୋତାର ସ୍ଖଳନ ଦେଖେଓ/ ମାନୋବିକତାର ପୋତନ ଦେଖେଓ

ନିର୍ଲୋଜୋ ଅଳସଭାବେ, ବୋଇଛ କେନ?

ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁପାରେ, ଅସଂଖ୍ୟୋ ମାନୁଷେର/ ହାହାକାର ଶୁନେ, ନିଃଶୋବ୍ଦେ ନିରୋବେ

ଓ ଗଙ୍ଗା ତୁମି, ଗଙ୍ଗା ବୋଇଛ କେନ?

 

ଜ୍ଞାନ ବିହୀନ, ନିରୋକ୍ଷରେର/ ଖାଦ୍ୟୋ ବିହୀନ ନାଗୋରିକେର

ନେତ୍ରୋବିହୀନତୋୟେ ମଉନୋ କେନୋ?

ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ/ ସମୋଷ୍ଟି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିତ

ତୋବେ ଶିଥୀଳ ସମାଜ କେ ଥାମୋ ନା କେନୋ?

 

ସହସ୍ର ବରଷୋର, ଉନ୍ମାଦନାର/ ମନ୍ତ୍ରୋ ଦିୟେ, ଲକ୍ଷଜୋନେର

ସବଳ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆର ଅଗ୍ରଗାମୀ/ କୋରେ ତୋଳନା କେନୋ?

ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, କେନୋ ନାହି ବୋହୁ/ ତୁମି ନିଶ୍ଚୟ ଜାହ୍ନବୀ ନୋହୁ

ତାହୋଲେ ପ୍ରେରଣା ଦାଓ ନା କେନୋ?

 

ଉନ୍ମତ୍ତ ଧରାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ/ ସରୋସିଜୋ କେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରା

ଲକ୍ଷୋକୋଟି ଭାରତବାସୀ କେ ଜଗାଲେ ନା କେନୋ?

ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁପାରେ, ଅସଂଖ୍ୟୋ ମାନୁଷେର/ ହାହାକାର ଶୁନେ, ନିଃଶୋବ୍ଦେ ନିରୋବେ

ଓ ଗଙ୍ଗା ତୁମି, ଗଙ୍ଗା ବୋଇଛ କେନ?

 

(ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଦି’ପାରେ, ଅସଂଖ୍ୟ ମଣିଷର/ ହାହାକାର ଶୁଣି ନିଃଶବ୍ଦେ ନିରବେ

ଓ ଗଙ୍ଗା ତୁମେ, ଗଙ୍ଗା ବହୁଛ କିଆଁ?

 

ନୈତିକତାର ସ୍ଖଳନ ଦେଖି/ ମାନବିକତାର ପତନ ଦେଖି

ନିର୍ଲଜ ଅଳସଭାବେ ବହୁଛ କିଆଁ?

ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଦି’ପାରେ, ଅସଂଖ୍ୟ ମଣିଷର/ ହାହାକାର ଶୁଣି ନିଃଶବ୍ଦେ ନିରବେ

ଓ ଗଙ୍ଗା ତୁମେ, ଗଙ୍ଗା ବହୁଛ କିଆଁ?

 

ଜ୍ଞାନ ବିହୀନ ନିରକ୍ଷରଙ୍କ/ ଖାଦ୍ୟ ବିହୀନ ନାଗରିକଙ୍କ

ନେତ୍ରବିହୀନତାରେ ମଉନ କିଆଁ?

ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ/ ସମଷ୍ଟି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିତ

ତେବେ ଶିଥୀଳ ସମାଜକୁ ଥାମ ନା କିଆଁ?

 

ସହସ୍ର ବର୍ଷର ଉନ୍ମାଦନାର/ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଲକ୍ଷଜନଙ୍କୁ

ସବଳସଂଗ୍ରାମୀ ଆଉ ଅଗ୍ରଗାମୀ/ କରି ତୋଳନା କିଆଁ?

ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ବହୁନି କିଆଁ/ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାହ୍ନବୀ ନୁହଁ

ତାହାଲେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉନ କିଆଁ?

 

ଉନ୍ମତ୍ତ ଧରାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ/ ସରସୀଜକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି

ଲକ୍ଷକୋଟି ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଜଗାଅ ନା କିଆଁ?

ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଦି’ପାରେ, ଅସଂଖ୍ୟ ମଣିଷର/ ହାହାକାର ଶୁଣି ନିଃଶବ୍ଦେ ନିରବେ

ଓ ଗଙ୍ଗା ତୁମେ, ଗଙ୍ଗା ବହୁଛ କିଆଁ?)


ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ-

© 2015. Samanya Kathan All Rights Reserved | Editor : Debendra Prusty     

To Top